predchádzajúca strananasledujúca strana

SEEMANN SERVICE, Šúrska 12, SK-900 01 Modra, Slovensko
tel.: 00421/33/644 83 78, fax: 00421/33/644 86 13
e-mail: juraj@seemann.sk

                              Vitajte v našom okne !

   Naša firma vznikla v rokoch 1990-1991 ako rodinne vedený podnik s orientáciou predovšetkým na vývozný ve¾koobchod, v posledných rokoch i so zameraním na vlastný design, polovýrobu a výrobu ruène vyrábaných sezónnych, dekoraèných a umeleckoremeselných výrobkov. 
   V jej sortimente nájdete kraslice, ve¾konoèné a jarné dekorácie, betlehemy, vianoèné a zimné dekorácie, figúrky z kukurièného šúpolia, výrobky z dreva, hobby výrobky a ïalšie artikle výluène z prírodných materiálov.
   Realizácia návrhov našich zákazníkov je samozrejme možná.
   Mesteèko Modra, kde je naše sídlo, sa nachádza v krásnom prostredí Malých Karpát, v kraji známom svojím vínom, neïaleko hradu Èervený kameò a zámkov Smolenice a Budmerice.
KRASLICE A JARNÁ KOLEKCIA
VIANOÈNÉ VÝROBKY A ZIMNÁ KOLEKCIA
VIANOČNÉ OZDOBY ZO SKLA
NAŠE NAJBLIŽŠIE TERMÍNY